VTOCgroup đầu tư vào các công ty tiềm năng, mua bán tài sản, bảo lãnh hợp đồng mua bán hàng hóa, tài sản, hỗ trợ vay tài chính, bảo mật, uy tín, chính trực, giúp khách hàng phát triển

Chúng tôi sẵn sàng cùng các đối tác đầu tư vào các công ty tiềm năng từ giai đoạn khởi nghiệp, hoặc M&A.

Bên cạnh chúng tôi giúp các khách hàng doanh nghiệp cần thanh lý, hoặc thế chấp tài sản để có nguồn vốn hoạt động như nhà đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị.

Chúng tôi cũng hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách bảo lãnh vay thanh toán cho các hợp đồng mua bán hàng hóa, tài sản, theo hợp đồng ba bên, hoặc ủy thác.

Khdn Baolanhthanhtoan Mb
Chúng tôi không chỉ có dịch vụ tư vấn chiến lược, quản trị, quản lý… mà còn dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp từ nâng cao năng lực, tái cấu trúc, sáp nhập, cho tới bảo lãnh thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, tài sản..
Taisanoto
Chúng tôi hỗ trợ thanh lý tài sản, vay bảo lãnh tài sản, mua bán ô tô, máy móc thiết bị với giá trị cao, dịch vụ bảo mật, lợi ích lâu dài