Tư vấn chiến lược, quản trị, quản lý, đầu tư, tái cấu trúc, M&A; huấn luyện nâng cao năng lực. Hỗ trợ giúp các vấn đề pháp lý dân sự, hình sự, an ninh. Chính trực, lợi ích hợp tác lâu dài

+ Tư vấn: Quản trị, quản lý, chiến lược, đổi mới sáng tạo, tái cấu trúc, đầu tư, M&A.

+ Đầu tư, M&A, mua bán tài sản, bảo lãnh hợp đồng mua bán tài sản hàng hóa.

+ Hỗ trợ pháp lý: Tranh chấp, hôn nhân. Án dân sự, hình sự, an ninh…

Businessman Signed A Contract Agreement To Invest Together
Viện Chiến lược và Đổi mới sáng tạo, các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn quốc tế và trong nước, sẽ tư vấn thiết thực cho doanh nghiệp
Phaplylatabi
Chúng tôi sẵn sàng giúp các công ty luật, văn phòng luật cần hỗ trợ chuyên sâu. Các vụ khó, với tinh thần tận tâm.